Handelsbetingelser

Sælgers Alm. Salgs- og Leveringsbetingelser

version 1 af 8. januar 2009

 

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Mette Greta v/ Mette Greta Bjerregaard, Strandboulevarden 18, 5. sal, 2100 København Ø, cvr.nr. 31 32 21 11, (herefter ”Sælger”) leverancer til Køber.

2. Tilbud

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 14 fra tilbuddets datering. 

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, men eksklusive fragt, told, skatter og andre afgifter. 

Samtlige omkostninger forbundet med købet vil dog fremgå af købsaftalen.

Såfremt priserne for det tilbudte eller aftalte produkt ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor køber aftalte priser.

4. Betaling

Betaling skal ske senest 8 dage fra Købsaftalens dato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. 

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. 

For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms.

5. Produktinformation og –ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. 

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

6. Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

7. Levering og forsendelse

Alle forsendelser sker med professionel fragtleverandør.

8. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. 

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

Der vil aldrig ske levering før løbesummen inklusiv forsendelsesomkostninger er betalt af Køber.

9. Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber inden rimelig tid fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.

Har Køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

10. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

11. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majure hos relevante underleverandører.

12. Produktansvar

For produktansvar er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

De af sælger leverede produkter anvendes af Køber til privat brug og Købers eventuelle videresalg af disse er uden ansvar for Sælger.

13. Fortrydelsesret

Køber er særligt gjort opmærksom på, at fortrydelsesretten jf. gældende Forbrugeraftalelov udløber, når Sælger har modtaget Købsaftalen i underskrevet stand, idet Sælger da vil påbegynde fremstillingen af det aftalte produkt.

14. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i København under anvendelse af dansk ret.

 

Foto Pernille Holm Andersen

Grafisk design Bettina Skindstad Larsen